โครงการอบรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
ด้วยโปรแกรม Moodle 3.0

โครงการ  FixIt  Center  
และกิจกรรมต่าง ๆ   วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี